คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล



ส่วนที่ 1 ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 รายละเอียดคำขอ

โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) จะเป็นประโยชน์มากหากท่านสามารถให้ข้อมูลวัตถุประสงค์และเหตุผลของการร้องขอ เพื่อช่วยให้บริษัทฯเข้าใจความต้องการของท่าน *

ส่วนที่ 3 เอกสารพิสูจน์ตัวตน

ส่วนที่ 4 ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล